Giải pháp bán sản phẩm Affiliate trên Shopify

Hiện nay có nhiều bạn muốn lấy Shopify làm nền tảng để bán các sản phẩm Affiliate. Đây là một ý tưởng rất hay khi cùng một trang bạn có thể tiếp thị liên...