BẰNG CÁCH NHẤP VÀO Ô CHỈ ĐỊNH BẠN CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHÍNH NÀY (“THỎA THUẬN” NÀY) HOẶC THỰC HIỆN MỘT MẪU ĐƠN HÀNG THAM KHẢO THỎA THUẬN NÀY HOẶC CÁCH KHÁC SỬ DỤNG HOẶC TRUY CẬP DỊCH VỤ (NHƯ ĐƯỢC ĐỊNH NGHĨA DƯỚI ĐÂY) (“CHẤP NHẬN”), BẠN ĐỒNG Ý BẠN ĐÃ ĐỌC VÀ BỊ BỎ QUA CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN NÀY. NẾU BẠN ĐANG THAM GIA VÀO THỎA THUẬN NÀY VỀ VIỆC CỦA CÔNG TY HOẶC QUYỀN LỢI PHÁP LÝ KHÁC, BẠN TUYÊN BỐ RẰNG BẠN CÓ QUYỀN THỰC HIỆN VỚI THỎA THUẬN NÀY. NẾU BẠN KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP ĐÓ HOẶC NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI THỎA THUẬN NÀY, BẠN KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN THỎA THUẬN NÀY VÀ CÓ THỂ KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

Thỏa thuận này giữa Khách hàng (bạn) và Duyalex.com(“Công ty”), có hiệu lực kể từ ngày Chấp nhận (“Ngày có hiệu lực”). Công ty có quyền thay đổi hoặc chỉnh sửa các phần của Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào. Nếu Công ty làm như vậy, Công ty sẽ đăng các thay đổi trên trang này và sẽ cho biết ở đầu trang này ngày Thỏa thuận này được sửa đổi lần cuối. Công ty cũng sẽ thông báo cho Khách hàng, thông qua giao diện người dùng Dịch vụ, trong thông báo qua email hoặc thông qua các phương tiện hợp lý khác. Mọi thay đổi như vậy sẽ có hiệu lực không sớm hơn mười bốn (14) ngày sau khi được đăng, ngoại trừ những thay đổi liên quan đến các chức năng mới của Dịch vụ hoặc những thay đổi được thực hiện vì lý do pháp lý có thể có hiệu lực ngay lập tức. Việc khách hàng tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi bất kỳ thay đổi hoặc sửa đổi nào như vậy có hiệu lực đồng nghĩa với việc chấp nhận các thay đổi hoặc sửa đổi đó. Mỗi Công ty và Khách hàng có thể được gọi riêng ở đây là một “Bên” hoặc gọi chung là “Các Bên. Dịch vụ có thể được phân phối và / hoặc sử dụng cùng với các sản phẩm hoặc dịch vụ khác của Công ty.

Các chính sách bảo mật thông tin các nhân sẽ được áp dụng theo Chính sác bảo mật.

Mô tả Dịch vụ

Các dịch vụ trên Duyalex.com hiện tại có chính sách tương đồng nhau và đều áp dụng theo điều khoản dịch vụ này.

  • Dịch vụ thiết kế trang web trên nền tảng Shopify: Chúng tôi sẽ xây dựng trang bán hàng cho khách hàng theo các thỏa thuận trong từng gói dịch vụ cụ thể nhưng dựa trên nền tảng xây dựng trang thương mại điện tử Shopify.
  • Dịch vụ đăng ký doanh nghiệp tại nước ngoài: Công ty chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng gửi các thông tin cán nhân và nhu cầu muốn thành lập doanh nghiệp hợp pháp tại quốc gia khác.
  • Dịch vụ đăng ký cổng thanh toán dựa trên thông tin cá nhân của khách hàng: Dựa vào thông tin mà khách hàng cung cấp, chúng tôi sẽ tiến hành thay mặt họ đăng ký các dịch vụ hợp pháp theo nhu cầu và khả năng đáp ứng của chúng tôi.

Phí và điều khoản thanh toán

Phí

Phí được hiểu là phần công sức của đội ngũ công ty chúng tôi bỏ ra để thực hiện thay cho bạn các phần việc mà bạn chỉ định trong đơn đặt hàng tại trang đặt hàng của chúng tôi. Trừ những thỏa thuận riêng cho từng trường hợp thì các khoản phí sẽ được áp dụng trong Chính sách bảo hành & hoàn tiền.

Điều khoản thanh toán

Trừ khi có quy định khác trên trang đặt hàng, Khách hàng sẽ thanh toán trước tất cả các Khoản phí theo đơn đặt hàng trước khi chúng tôi tiến hành thực hiện hợp đồng.

Trong trường hợp các dịch vụ cần gia hạn theo Tháng hoặc Theo năm, chúng tôi sẽ thông báo đến khách hàng theo email đã cung cấp. Trong vòng 14 ngày sau khi hạn thanh toán kết thúc, nếu như khách hàng không thanh toán gia hạn, công ty sẽ ngưng cung cấp dịch vụ.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Khách hàng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thông tin cá nhân đã cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi không có chuyên môn và trách nhiệm giám định sự đúng/sai của các tài liệu được cung cấp.

Công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm với khách hàng về bất kỳ thiệt hại nào đối với doanh thu và lợi nhuận khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc khách hàng sử dụng kết quả bàn giao của chúng tôi (trang web, pháp nhân doanh nghiệp, cổng thanh toán, tài khoản đăng ký hộ khác).

Chung

Cả hai Bên đồng ý rằng Thỏa thuận này là tuyên bố hoàn chỉnh và duy nhất về sự hiểu biết lẫn nhau của các Bên, nó thay thế và hủy bỏ tất cả các thỏa thuận bằng văn bản và bằng miệng trước đó. Đối với tất cả các tranh chấp liên quan đến Thỏa thuận này, mỗi Bên tuân theo quyền tài phán duy nhất của tòa án. Trong trường hợp phải giải quyết tranh chấp thông quaToàn Án, Bên thắng kiện sẽ có quyền thu hồi chi phí và phí luật sư từ bên kia.