Trả lời choBỏ mật khẩu Shopify?

Mật khẩu dùng để bật lên trong quá trình xây dựng website hoặc sửa chữa nâng cấp.
Để bỏ mật khẩu Shopify em cần mua gói trả phí. Sau đó vào Online store / Preferences / Password protection và bỏ chọn.