Trả lời choTích hợp cổng thanh toán quốc tế visa master vào website

em đăng ký 2 checkout mà nó bắt gửi hóa đơn bán hàng trong 6 tháng mới xem xét, trang web em chỉ mới lập bắt đầu, chưa có đơn đặt hàng, vậy còn cách nào đăng ký không anh, ngoài 2checkout và stripe còn trang nào khác thanh toán quốc tế không anh